Lokomotiv-depot - Maskin-depot

 

Lokomotiv-depot, et sted  hvor lokomotiver henstilles i remise (og bringes i orden til næste tur). DSB.Togregl.15.

lokomotiver krævede løbende service og vedligeholdelse. Det sker i Maskindepotet Alt efter  lokomotiv type  er drift servicen større eller mindre fra  : Damplokomotiv kul - vand- sand, aske/slagger, over brændstof motoren brændstof - sand, til El  – lokomotiver som bar kræver sand.

1. Damp-Depot

2. Kulgård

3. Vandbehandling

4. Slagge/Askegrav

5. Sanding anlæg/Sandtårn

6. Drejeskive

7. Skydebro

8. Remise/Maskindepot

9. Dielsel - Depot

10. El -Depot

11. Remiser/sporplaner

12. Centraværkstedet

13. model

14. byg selv  

15. links til sinalposten om Maskindepoter

 16. Litteratur                                                                                                                                                                                              

 Film : engelsk på engelsk om loko. veligeholdes :  http://www.youtube.com/watch?v=9fWnjd2eftY&feature=related  

  DSB-værkstedet Gb i København 1989 :  http://www.youtube.com/watch?v=Y7l1R5u_yE8

 Billede

 Korsør remise  1956  

1.Dampdepot : Damplokomotiver krævede meget arbejde at servicere og vedligeholdelse for at være i drift.Efter endt løb (tjeneste) køre lokomotivet til depot. Normalt serviceres damplokomotiver ved ankomst til depotet, hvor lokomotiv køre til slagge/aske graves sporet med gangbro/stillads til udrensning af kedel Fyr - kassen og røg - kammeret for aske og slagger. Herefter tages der vand + kul + sand inden, maskinen stilles i Remisen, eller køre til opstillingsspor hvis lokomotivet skal bruges igen snart.Et damplokomotiv depot består af kul gård, vandkran, sanding anlæg, slagge/aske grav, en drejeskive og remise som har smøre og inspektion grav. Remisen kan være alt fra enkel sporet til ? mange sporet  =  rundremiser.  Store depoter har også tilknytte Div. Værksteder til rep. Og eftersyn.  (Kbh. – Aarhus ) 

 2. Kulgården :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kulpåfyldning forgik fra det hel simple med kul bænk, håndkraft og kran, til fuld automatiske anlæg på de store depoter. Damplokomotiverne krævede meget kul, på et løb fra Århus til Nyborg var E – maskinens forbrug på ca.3 - 4 tons kul og 22 kubikmeter vand E – maskinens Tender rummede ca. 6,5 ton kul samt 65 kubikmeter vand. En H- Maskinens forbrug på samme løb med 800 ton på krogen var ca. 5 tons kul og 35 kubikmeter vand, så der skulle på de stor stationers depoter med mange løb, handles rigtigt stor mængder kul og vand. Det blev løst på flere måder, i KBH. blev kul kørt op af  F – Q maskiner, i Korsør bruget man en elektrisk smalspor bane, i Århus brugt man Kæde – træk til at få  kul op på kul broen med.

København anlægget :  http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=3852  

Korsør anlægget :

  BilledeBillede

1917   Korsør anlægget bygget  i 1905 – 195-?   var en smalspor  elektrisk bane 650mm  3 Lokomotiver fra Titan den gik fra Korsør havn til maskindepotet til færgerne med en højbro over station området

 Århus anlægget : Århus anlægget var med et kædetræk hvor kullene læse fra selvtømmende vogne ned i tipvogne, som så med kædetræk træk blev trukket op på kul - broen hvor kul så styrtes ned i lokomotivets tender.

Billede

 Århus  1927  vognene der levere kul er Litra PK   http://www.jernbanen.dk/dsb_gvognlitra.php?Aar=1893&litra=PK

 Billede

 Århus kul - broen hvor kul så styrtes ned i lokomotivets tender  1960

 http://www.damplokomotiv.dk/Diverse/Lokomotivet/Maskindepoter.pdf    Maskine depoter  

 http://www.modelbaneteknik.dk/bog/sporlaere-1900.pdf   

 http://my1287.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=186  kulkran  

 http://test.sporskiftet.idk/node/1791   Kulgård ved maskindepoter.

 jernbanemuseet maskindepoter.  Jernbanemuseet maskindepot

 

Billede  vand kran jernbanemuseetkul kran jernbanemuseet

kulgård :: kulvogne :: vandkran:: kulkran med "type 2" vandkran :: jernbanemuseet maskindepot. foto. s.m. Kildemoes

 3. Vandbehandling :  Damplokomotiverne krævede vand, i 50erne var det årlig forbrug på Fredericia St. på 100.000 kubikmeter årligt, det blev opsamlet fra rangerbanegårde og omliggende vandløb, samlet samme i et vandreservoir ved remisen. Ved dette sparede DSB ca. 25.000,-kr pr. år.  Det opsamlet vand var for hård (22) lige som det er så mange andre steder i landet, og krævede en vandbehandling til en hårdhedsgrad på mellem 6-7  dette for at minimere kedelsten.                                                                                       

 http://my1287.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=126  Vandtårne og vandbehandling.  

http://www.jernbanemuseet.dk/DK/F1/Vandtaarnsoversigt_2010.pdf   vandtårns oversigt

http://www.seniormaksten.dk/11743610  Vandtårne     

 http://www.tog-billeder.dk/dk_dsb-damp_litra_n_208.htm  N 208 tager vand og kul i Odense 1968

 Billede                                                                                                                         

E- maskine ved  Roskilde 1961Damplokomotiver tog ikke bar vande ind ved depoterne også ved perronerne var der mulighed for at få vand.

 4. Slagge/askegrav : Slagger og aske fra fyret skal også renset ud, dette sket enten ved håndkraft med skovl og lign. Eller ved at køre lokomotivet ind på et særlig spor, hvor der mellem skinnerne er en grube, i bunde er der  tip - vogne til opsamling af asken/slagger (aske grav)  Gennem klapper i bunden af lokomotivet askekasse og  kiprist  kan aske og slagger tømmes ned  i tip – vogne - som når lokomotivet er kørt væk - med kran løftes op af gruben og tømmes over  i Jernbanevogne for bort transport.Røgkammerets fordør åbnes så  aske, små kul /slagger som har samlet sig i Røgkammeret kan fejes ud. 

slagegrave jernbanemuseet

slagegrave jernbanemuseet . foto s.m Kildemoes

 http://danskestationer.dk/da-ss/skaelskoer.php  foto slagge grav Skælskør  

http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?id=9431 foto af slaggegrav kul kran fra Fredericia.

 5. sanding anlæg / Sandtårn :

 Billede

 Sandtårn i Korsør 1966

Sand skal bruges af alle salgs Lokomotiver til  ”at stå fast med ”  ved at strø sand mellem skinnerne og lokomotiv hjulene øges fiktionen, og her med muligheden for bedre at kunne både trække og bremse. 

 http://www.sporskiftet.dk/forum/sandt%C3%A5rne tråd med forklaring om hvordan sandtårn virker

 http://www.signalposten.dk/forum/index.php?id=1292 tegninger

 på www.rundremisen.dk ( betinger log-in )

Drifttekniske anlæg : Sandningsanlæg og sandtårne ved maskindepoter

http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?id=15230 sandtårn Nyborg

http://www.tog-billeder.dk/fotos/danmark/dsb/diesel/mo/mo1832/1226-3-15_MO1832_Pa-230773.jpg  sandtårn

 6. Drejeskive :

Billede                                      Billede            

 Kbh.Gb. E 982  med kulbroen i baggrunden 1944                                                                                                              

Drejeskiven var nødvendig til at vend Damplokomotiv med, især da stræknings lokomotiver med tender kørte betydelig hurtigere forlæns en baglæns. Desuden gav drejeskiven adgang til brug af  flere spor  i til knytning  til rund remise. / Maskindepot.

http://www.sporskiftet.dk/forum/dansk-jernbanestation-med-drejeskive 

  http://www.sporskiftet.dk/forum/teginger-af-dsb-20-m-drejeskive

 http://evp.dk/index.php?page=privatbane-drejeskiver    Små drejeskiver ved privatbanerne. 

  7. Skydebro : skydebro er en sporbærende bro med et tilkørselsspor, der løber på parallel liggende spor i en rektangulær betongrube. hvor det så er muligt at lave parallelle spor, til remisen/værksted som spare plade /giver plads.  Skydebroen er afløseren for drejeskiven.   

 Bygning af skydebro : http://www.sfvj.dk/skydebro/skydebroside.htm  

 Skydebroen på Centralværkstedet :http://www.l-eriksen.dk/toge/vet/dsbmuseumstog/materiel/lokomotiver/damp/pr908/1/index.php  

 8. Remise / Maskindepot :  foruden at lokomotiver står i læ for vind og vejret I remise, forgår der også service på lokomotiverne de bliver pudset og smurt,  og der også revisions / smøre grav  så lokomotivet kan blive efterset og smurt, repationer osv. Togbelysning : Også en opgave man havde på maskindepoterne   http://www.jernbanen.dk/artikler.php?artno=13 

 Fredericia Remise med plads til 21 loko. har en skydebro med drejeskive således at man kan flytte loko. fra et spor til en andet og dreje det inde i selv remisen  foto 1947

Billede

 Billede

 revisions / smøre graven :  http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=2388  

 

 Billede

 pudser og plejes: her kan man også se graven.  

  9. Diesel – Depot : Et Diesellokomotiv depot kræver dieseltankanlæg, sandinsanlæg og remisen større depoter med skyde bro (  eller drejeskive fra Damp tiden)

 Helgoland  maskindepot  blev bygget til lyntog som blev sat i drift fra 1935, og er som sådan bygget fra start som et  Diesel – Depot

 Ma - Lyntog_WEB.jpg

 Helgoland 1984  foto  S.M. kildemoes

 Helgoland 2011: http://my1287.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=276:helgoland-2011&catid=60:udflugter&Itemid=136 

 Helgoland : http://www.sporskiftet.dk/forum/helgoland-maskindepot-olietanke-st%C3%B8rrelse 

 sporplan  Helgoland : http://www.sporskiftet.dk/sites/www.sporskiftet.dk/files/Helgoland%20(%20hgl%20)%201991%20-%202002%20-%20sporplan.jpg  

     Foto : http://evp.dk/index.php?page=kobenhavn-h---klampenborg                                      

 Århus  : http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=17876   

 

 1o. EL – depot : Et El lokomotivs Depot  har sandinsanlæg og remisen, større depoter med Skydebro.

 http://www.klein-ag.de/EN/besandung_stat.htm

 1. Remiser / sporplaner :

http://www.sporskiftet.dk/forum/modeljernbaner/layout/maskindepoter-af-de-st%C3%B8rre  remise tegninger / sporplaner

http://www.sporskiftet.dk/forum/modeljernbaner/landskab-og-bygninger/noget-fra-viborg     remise tegninger / sporplaner

 http://nanjing.dk/remiserogspor.htm   Sporudfletninger foran remiser

 ://dokuwiki.farallon.dk/doku.php?id=jernbaner:maribo_remise     navne på sporene uden for remisen

 http://www.museumstog.dk/?p=randers   rundremise med 14 spor fra 1913

http://www.veterantoget.dk/vaerkstederne/rungsted.aspx   Rungsted  remise  

http://www.gfmj.dk/GFMJ/frydendal.php  sporplan

http://evp.dk/index.php?page=kobenhavns-godsbanegard-gb  KBH.

http://test.sporskiftet.dk/sites/www.sporskiftet.dk/files/imagepicker/3/orig/Esbjerg%20remise.jpg  Esbjerg

http://www.sporskiftet.dk/forum/helgoland-maskindepot-olietanke-st%C3%B8rrelse  Helgoland

http://evp.dk/index.php?page=stationer---amagerbro---oresundsvej Amagerbanen

http://evp.dk/index.php?page=1---stationerne-randers---dalbyneder-trb  sporplan div. remiser

http://www.karup-by.dk/konebanen.htm

http://www.sdmjk.dk/anlaeg/skanderborg/depot/depot.asp

http://www.gedserremise.dk/pdf/grsf2011dk.pdf

http://www.gedserremise.dk/dk/historie.htm

http://www.baner-omkring-aalborg.dk/?Aalborg_privatbaner:Faste_anl%E6g:Remisen_i_Aalborg   sporplan

http://www.sporskiftet.dk/forum/dansk-endestation  sporplan

http://www.sporskiftet.dk/wiki/danske-spor-og-stationer-sporplaner-og-link  sporplaner

http://www.mjk-h0.dk/evp_SNNB/snnb.stubbekoebing_2_remise..jpg  tegning 

 http://www.sporskiftet.dk/forum/modeljernbaner/layout/danske-maskindepoter  

                                                     

12. Centralværksted :   På Centralværkstederne i København og Århus forgik de stor repationer og revisioner af Lokomotiverne og vogne. Evnt. ombygninger http://www.modelbaneteknik.dk/jernbane/kh/banegaardsanlaeg_kbh_1911.pdf                                                                                                  http://my1287.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=208:centralvaerkstedet-2010&catid=60:udflugter&Itemid=170

 Billede

 Århus Ctr.V.

13. model :                                                                                                                                                                           

 http://epokemodeller.dk/togmodeller/side13.pdf

http://www.miba.de/spezial/spezial/69/index.htm     

http://www.pinkcadillac.dk/ba/huse%20og%20bygninger.htm 

 http://www.pinkcadillac.dk/ba/galleri.htm    

http://wwwsdmjk.dk/anlaeg/skanderborg/depot/depot.asp     

http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk/17rist.html 

 ttp://modeltog.voller.dk/weblog/link/default.aspx?id=149 

 http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk/rundrem.htmlhttp://www.jernbanearkiv.dk/spmjk/grafik/nykoebing_remise.jpg  model

 14. Byg selv :  

 vandkran : http://www.banetjenesten.dk/Vandkran.html 

 svingkran : http://mikmakmodeltog.blogspot.com/2010/11/betjent-svingkran.html                                                     

jeg har bygget en skydebro til anlægget :  http://mikmakmodeltog.blogspot.com/2011_03_01_archive.html   

kul kran & gård http://www.sporskiftet.dk/blogs/kildemoes/bygger-dsb-kulg%C3%A5rdkran-samt-kulg%C3%A5rd   

 

15. links til sinalpostens Maskindepoter

Diverse Maskindepoter 1.del : http://www.signalposten.dk/download/SP_1975_1.pdf

Diverse Maskindepoter 2.del Kulforsyning Fredericia længdeprofil : http://www.signalposten.dk/download/SP_1975_3.pdf

Vi bygger Vandkraner Tegninger Vandkraner Tegninger Vandtårn Skørping : http://www.signalposten.dk/download/SP_1980_3.pdf

Vi bygger Et privatbane vandtårn :Tegninger Gjerlev vandtårn RHJ Aalestrup Østerild  Tegninger DSB vandtårn : http://www.signalposten.dk/download/SP_1980_1.pdf

Vi bygger En kulgård : http://www.signalposten.dk/download/SP_1981_2.pdf

Drejeskive vandkran kulkran DSB typer : http://www.signalposten.dk/signalposten.php?aar=1985&nr=4 

16. Litteratur :   Maskindepoter i virkelighed og model : Dansk modeljernbane hobby for alle nr. 2  af Torben Andersen.  Dansk Jernbanehistorie 1 af Torben Andersen  Lokomotivet 2004. Bag statsbanernes kulisser og andre reportager  fra DSB 1931-1957.  Bane-bøger Teknikkens vidundere  Gyldensdals forlag 1937. Smalsporede industrimotorlok. 3 del. Peter Andersen Peter Andersen forlag 2005. På sporet 1847 –1997.  2 Krig og fornyelse af  Steen Ousager 1979.

Like 1 kan lide
Top